Menu Content/Inhalt
Welkom arrow Over SE-NA
Over SE-NA
donderdag, 02 april 2015

Doel

Het beleven en stimuleren in onderling verband van het naturisme door en voor 50-plussers.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.

  • het organiseren van vakanties in het buitenland
  • het organiseren van midweken (tot op heden in Nederland)
  • deelnemen aan naturistische evenementen 
  • het recreeren op naturistenterreinen of -stranden
  • het organiseren van zwem- en saunadagen, enz.

De foto hieronder straalt de levenslust uit die de verenigingsactiviteiten eigen is. Natuurlijk zijn de leden een dagje ouder en zullen dus niet makkelijk nog eens op een paard klimmen, maar ze kunnen wel onbekommerd genieten van elkaars gezelschap, de bezigheden en de natuur. 

Onderstaande foto is niet uit de collectie van de vereniging, maar (volgens het bijschrift) uit de archieven van kameraad S.M. Budjennij. Het is een stukje uit de collectie van iemand onder het pseudoniem receptor op een Russische fotosite: http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=79777 Of het echt een oude foto is, of een old look, is niet te zeggen. Wie houdt van zulk levenslustig fotowerk (welke naturist doet dat niet?) en zich niet laat afschrikken door vreemde letters, kan naar die website surfen.

Geschiedenis

SE-NA werd op 27 januari 1990 opgericht door 21 enthousiaste 55-plussers. Wat stond hun voor ogen?
Het naturisme beleven, natuurlijk, maar dan vooral met leeftijdsgenoten. De oprichters waren vaak al jarenlang lid van een terreinvereniging en hadden gemerkt dat ze daar als senioren in een wat andere positie waren gekomen. Vandaar het idee om hun krachten te bundelen in een aparte vereniging voor senioren. Die vereniging zou dan activiteiten organiseren die speciaal voor hen geschikt zouden zijn. Daarbij dachten ze heus niet aan rollatorrennen, maar veeleer aan dingen die ze vroeger niet konden doen, zoals korte actieve vakanties buiten het seizoen. De leeftijd hoefde activiteit toch niet in de weg te staan?

Intussen zijn veel leden van het eerste uur wel degelijk hoogbejaard en kunnen er zonder rollator niet op uit. Maar zij hebben van SE-NA een vereniging gemaakt waaraan iedereen een steentje bijdraagt en waar iedereen zich thuis kan voelen. De activiteiten houden het lichaam en de geest levendig. Het is heerlijk er samen op uit te trekken en ergens neer te strijken voor een hapje en een drankje, of gewoon van bos en bloemen, weer en wind, zand en zon, maar vooral van elkaars gezelschap te genieten.

Begin jaren '90 zag Nederland de opkomst van ouderenpartijen. Behalve de toevoeging 55+ in de naam van zo een ouderenpartij, was er geen enkele overeenkomst met die politieke bewegingen. 

Bijgaande foto is gemaakt tijdens een midweek op camping Elsendorp in 1995. Het was een kennismakingsdag, met pannenkoeken eten. Zelfgebakken.

In 1998 werd door de ledenvergadering besloten toe te treden tot de N.F.N. (Naturisten Federatie Nederland) als buitengewoon lid. Sinds 1999 is SE-NA een Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Op 1 januari 2009 is SE-NA gewoon (A-)lid van de federatie geworden. Dit betekent dat de leden een lidmaatschapskaart met INF-zegel krijgen. Daarmee kunnen ze op alle naturistenterreinen terecht in de hele wereld.

Leden

Rond de toetreding tot de NFN verschenen een paar artikeltjes over SE-NA in het blad Naturisme. De tekst van die artikeltjes staat in de rubriek In de pers (zie het menu rechts op de pagina). Dat zorgde voor een flinke groei van het aantal leden. In 2002 werd het hoogste ledental bereikt: 109. Helaas is het niet gelukt om zoveel leden vast te houden. De laatste vijf jaar schommelde het ledental rond de vijftig. In april 2017 is het ledenbestand als volgt.

Leeftijd

totaal

vrouwen

mannen

zestigers

12

6

6

zeventigers

26

9

17

tachtigers

9

3

6

negentigers

2

0

2

totaal

49

18

31

De leden wonen over het hele land verspreid. Bij de activiteiten wordt daar rekening mee gehouden, zodat er voor iedereen af en toe iets in de buurt te doen is. 

De vereniging maakt een onderscheid tussen leden en kandidaatleden. Men kan alleen lid worden van de vereniging door het indienen van een aanmeldingsformulier. Zie hiervoor de rubriek Lid worden? in het menu rechts bovenaan. Om gewoon lid te worden moet iemand minstens twaalf maanden kandidaatlid zijn geweest. Na deze periode wordt dit stilzwijgend omgezet in een gewoon lidmaatschap.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het eind van het lopende verenigingsjaar m.i.v. het eerstvolgende verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Verzocht wordt dit te doen met opgaaf van een reden, zodat het Bestuur daar lering uit kan trekken.

Organisatie

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Voor ieder van hen kan door het bestuur een plaatsvervanger worden benoemd.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende kan zich terstond herkiesbaar stellen.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van drie leden. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Voor het Bestuur is het bevorderen van de goede onderlinge verhouding tussen de leden van groot belang. Veel leden hebben dan ook door het lidmaatschap een aantal goede vrienden erbij gekregen.

 

Last Updated ( donderdag, 16 maart 2017 )